92 بار بازدید
دنده کباب
99 بار بازدید
چلوکوبیده
90 بار بازدید
چلو بختیاری
99 بار بازدید
کباب زعفرانی
92 بار بازدید
سیخ کباب