83 بار بازدید
چلو قرمه سبزی
89 بار بازدید
چلوخورشت قیمه